TỔNG SỐ TÊN MIỀN ĐÃ THÔNG BÁO SỬ DỤNG: 172258

Kiểm tra thông tin tên miền chuẩn bị thông báo

1. Nhập đầy đủ tên miền muốn thông báo (.com, .net, .org, fr, tv, ...)

2. Chọn nút "Tra cứu" và thực hiện theo các hướng dẫn tiếp theo.

 
Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC)
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại : + 84 - 4 - 35564944 (ext: 901). Fax : + 84 - 4 - 37821462.
Email: quanlytenmienquocte@vnnic.vn. Website : http://www.thongbaotenmien.vn.