Thông báo kết luận Hội nghị Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam
do Bộ Thông tin và Truyền Thông và Bộ Công an phối hợp tổ chức
ngày 27/8/2009
 

     Ngày 27/8/2009, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã phối hợp với Bộ Công an, các Doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam để phổ biến các quy định pháp luật về việc quản lý hoạt động đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam; thống nhất với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế cách thức phối hợp triển khai công tác quản lý, báo cáo thông tin chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam. Trên cơ sở nội dung đã thống nhất tại hội nghị, yêu cầu các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam (kể cả có tham dự hay không tham dự cuộc họp) thực hiện các nội dung sau:

     1. Phổ biến, hướng dẫn đầy đủ cho các tổ chức, cá nhân về nghĩa vụ thông báo sử dụng tên miền quốc tế (bao gồm cả các tên miền cấp cao dùng chung như .com, .org, .net, .info, .biz,... và các tên miền cấp cao mã quốc gia khác như .tv, .tk, .fr, .hk, .no, .to, .v.v...) qua môi trường mạng về Bộ Thông tin và Truyền thông tại Website http://www.thongbaotenmien.vn.

     Các hình thức thông báo, hướng dẫn phải được thể hiện và lưu giữ trong hợp đồng cung cấp dịch vụ tên miền, trong các thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền quốc tế với Nhà đăng ký và công bố tại Website cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế của Nhà đăng ký.

     2. Báo cáo số liệu tên miền quốc tế:

     Các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam phải tổ chức lưu giữ đầy đủ cơ sở dữ liệu về các tên miền quốc tế đã đăng ký tại mình với đầy đủ thông tin chính xác kèm theo về tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email.

     Hàng quý Nhà đăng ký phải báo cáo đầy đủ danh sách bao gồm: Tên miền, tên chủ thể đăng ký sử dụng, địa chỉ liên hệ, email, điện thoại về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng các quy định hướng dẫn tại Website www.thongbaotenmien.vn. Báo cáo phải được gửi từ hộp thư liên hệ của Nhà đăng ký trong bản khai đăng ký hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam về hòm thư điện tử: thongketenmienquocte@vnnic.net.vn theo đúng thời hạn quy định.

     Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam khi hoàn thành tốt các công việc nêu tại mục 2 và mục 3 nói trên sẽ được xem là đã phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong việc xử lý tên miền quốc tế có vi phạm theo như quy định tại Khoản 3 - Điều 12 Nghị định số 28/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet (Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không phối hợp hoặc phối hợp không đầy đủ với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến tên miền)

Nội dung quy định chi tiết của các văn bản pháp luật liên quan

Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC)
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại : + 84 - 4 - 35564944 (ext: 901). Fax : + 84 - 4 - 37821462.
Email: quanlytenmienquocte@vnnic.vn. Website : http://www.thongbaotenmien.vn.