Kiểm tra thông tin tên miền quốc tế đã thông báo

1. Nhập đầy đủ tên miền đã thông báo(.com, .net, .org, fr, tv, ...)

2. Chọn nút "Tra cứu" để tra thông tin.

Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC)
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại : + 84 - 4 - 35564944 (ext: 901). Fax : + 84 - 4 - 37821462.
Email: quanlytenmienquocte@vnnic.vn. Website : http://www.thongbaotenmien.vn.