Thông báo sử dụng tên miền quốc tế có chứa từ khóa nhạy cảm

Để thực hiện thông báo sử dụng TMQT có chứa từ khóa nhạy cảm, chủ thể của tên miền thực hiện thông báo sử dụng bằng văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông các thông tin sau:

(1) Tên tổ chức ghi trong quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép mở văn phòng đại diện; tên cá nhân;

(2) Số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư nhân dân hoặc số, ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu của cá nhân;

(3) Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi thường trú của cá nhân;

(4) Số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử;

Văn bản đề nghị phải được:

(1) Ký đóng dấu bởi người đại diện có thẩm quyền (trong trường hợp chủ thể sử dụng tên miền là tổ chức)

(2) Ký xác nhận bởi người đã đứng tên đăng ký sử dụng tên miền, kèm theo bản sao có công chứng giấy CMTND (hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng) (trong trường hợp tên miền do cá nhân đăng ký).

Sau khi nhận được văn bản của chủ thể, VNNIC sẽ kiểm tra, xử lý và hướng dẫn qua Email để chủ thể thực hiện