Chi phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam .VN đã tiệm cận với chi phí đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam

1. Thông tin và tài liệu tham khảo

Chi phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam .VN đã tiệm cận với chi phí đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia .VN và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam (Thông tư 208). Có hiệu lực thi  hành từ ngày 1/1/2017, Thông tư 208 thay thế cho Thông tư 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 (Thông tư 189).

Việc điều chỉnh phí, lệ phí tên miền .VN theo Thông tư 208 là một điều chỉnh hướng đến người tiêu dùng. Nhìn trực diện, có thể nhận thấy ngay mức phí, lệ phí đăng ký và duy trì sử dụng tên miền mã quốc gia .VN quy định trong Thông tư 208 đã được điều chỉnh giảm khá nhiều. Mức giảm trung bình cho toàn bộ cấu trúc tên miền là 40 %.

Chẳng hạn như, với tên miền cấp hai .VN tổng phí đăng ký và duy trì cho 1 năm trước đây theo Thông tư 189 là 830.000 đồng (gồm 350.000 lệ phí đăng ký và 480.000 phí duy trì sử dụng tên miền trong 1 năm), thì theo  Thông tư  208 còn 550.000 đồng (gồm 200.000 đồng lệ phí đăng ký và 350.000 đồng phí duy trì sử dụng tên miền trong 1 năm).

Về bản chất, những thay đổi từ Thông tư 189 sang Thông tư 208 là thay đổi về cơ chế quản lý chi phí sử dụng tài nguyên Internet Việt Nam hướng đến 3 mục tiêu chính. Đó là tách công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công của cơ quan Nhà nước và hoạt động cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp; tiếp đến sẽ là việc thay đổi giảm chi phí sử dụng và giảm giá thành cung cấp tên miền .VN của doanh nghiệp đưa đến lợi ích cho người sử dụng. Và một mục tiêu nữa nhằm tạo ra sự chủ động và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tên miền .VN và xa hơn nữa nằm trong định hướng cạnh tranh tên miền .VN với các tên miền quốc tế khác.

Do đó, chi phí sử dụng tên miền .VN đến người sử dụng theo Thông tư 208 giảm hơn so với Thông tư 189, nhưng mức độ giảm là do cộng đồng người sử dụng và doanh nghiệp quyết định theo nguyên tắc thị trường.

2. Biểu mẫu 

- Biểu mẫu báo cáo định kỳ của NĐK TMQT:

+ Biểu mẫu VNNIC-07 (download)

+ Biểu mẫu VNNIC-08 (download)

- Mẫu công văn cập nhật lại thông tin (download)

- Mẫu bản khai đăng ký TMQT (download)