Quy trình báo cáo, cập nhật danh sách tên miền quốc tế

NĐK TMQT có trách nhiệm báo cáo, cập nhật đúng, đầy đủ danh sách tên miền quốc tế mà mình đang quản lý về Trung tâm Internet Việt Nam trên môi trường mạng theo hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn được quy định tại điểm đ, Khoản 3, Điều 15, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; khoản 6, Điều 1, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và Mục B, Phần II, Phụ lục II, Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT.

Quy trình báo cáo, cập nhật danh sách tên miền quốc tế như sau:

Bước 1: Nhà đăng ký tên miền quốc tế nộp báo cáo danh sách tên miền quốc tế

Các NĐK TMQT trong danh sách đã được thông báo trên trang http://thongbaotenmien.vn/nhadangky.xhtml phải gửi báo cáo định kỳ về VNNIC.

- Thời gian báo cáo:

+ Đối với Biểu VNNIC-06 về số lượng tên miền quốc tế duy trì gửi báo cáo định kỳ hàng năm về Trung tâm Internet Việt Nam trước ngày 05/3 năm tiếp theo.

+ Đối với Biểu VNNIC-07 về số lượng tên miền quốc tế biến động gửi báo cáo định kỳ hàng quý về Trung tâm Internet Việt Nam trước ngày 10 tháng tiếp theo quý. (Quy định tại Mục B, Phần II, Phụ lục II, Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT)

- Biểu mẫu báo cáo:

Biểu mẫu áp dụng đối với các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông)

Biểu VNNIC - 06 (xem tại đây)

Biểu VNNIC - 07 (xem tại đây)

- Phương thức báo cáo: Danh sách tên miền báo cáo (Biểu VNNIC-06, VNNIC-07) phải được gửi bằng file excel qua đường thư điện tử về hộp thư: thongketenmienquocte@vnnic.vn. Báo cáo của các NĐK phải được gửi từ hộp thư của Nhà đăng ký tên miền quốc tế đã thông báo trong Báo cáo cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế.

- Báo cáo đầy đủ, chính xác các trường thông tin khác theo yêu cầu tại Biểu mẫu VNNIC-06 và Biểu mẫu VNNIC-07, đặc biệt, báo cáo đầy đủ số lượng tên miền quốc tế do mình quản lý, thông tin của chủ thể như tên chủ thể, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại.

Bước 2: VNNIC tiếp nhận báo cáo và kiểm tra dữ liệu

Bước 3: Sửa đổi, bổ sung, cập nhật báo cáo danh sách tên miền quốc tế (nếu có)

Bước 4: Hoàn thành nghĩa vụ báo cáo danh sách tên miền quốc tế