Biểu mẫu

- Biểu mẫu báo cáo định kỳ của NĐK TMQT:

+ Biểu mẫu VNNIC-07 (download)

+ Biểu mẫu VNNIC-08 (download)

- Mẫu công văn cập nhật lại thông tin (download)

- Mẫu bản khai đăng ký TMQT (download)