Công văn số 927/VNNIC ngày 10/6/2022 của Trung tâm Internet Việt Nam về việc triển khai đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế và cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế theo quy định tại Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT

Công văn số 927/VNNIC ngày 10/6/2022 của Trung tâm Internet Việt Nam về việc triển khai đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế và cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế theo quy định tại Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Chi tiết xem tại đây.