Luật Viễn thông 2009

Chi tiết Luật Viễn thông xem tại đây.