Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Ngày 03/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có 9 chương với 126 điều, trong đó từ điều 44 đến điều 47 nêu rõ vi phạm và mức phạt về các quy định quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020.