Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 06/7/2020 về việc quy định biểu mẫu các chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 06/7/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT  về việc quy định biểu mẫu các chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định (xem tại đây)