Quyết định số 248/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 24/2/2020 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 248/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh mục chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chi tiết Quyết định (xem tại đây)