Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày 29/6/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Chi tiết của Thông tư (xem tại đây).