Giới thiệu 
Quy trình thông báo đăng ký sử dụng tên miền quốc tế
Đối với chủ thể lần đầu thực hiện thông báo Đối với chủ thể đã có tài khoản